Privatundervisning i norsk

1.-2. trinn

Norsk er et av kjernefagene og det er derfor viktig at eleven får et godt grunnlag tidlig i grunnskolen. Etter å ha fullført andre trinn skal eleven kunne lytte, forstå og kombinere informasjon, fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer, vise sammenhengen mellom talespråk og skriftspråk, og samtidig skrive enkle og fortellende tekster. Med tilpasset opplæring kan en av våre mentorer hjelpe eleven med å få et tidlig og godt grunnlag for videre læring i norskfaget.

3.-4. trinn

Etter fullført fjerde trinn skal eleven kunne samhandle med andre gjennom samtale og diskusjon, lese ulike tekster med sammenheng og forståelse, og skrive enkle beskrivende og argumenterende tekster. På dette nivået skal eleven også kunne forstå noe av talespråket til våre naboland, og samtidig gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. Her kan våre mentorer finne kreative og tilpassede læringsmetoder for å gjøre pensum interessant og spennende for eleven.

5.-7. trinn

Ved fullført barneskole setter læreplanen mål for at eleven skal kunne oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst, skrive reflekterende og argumenterende tekster, og uttrykke seg med et variert ordforråd. I tillegg skal eleven kunne ta i bruk digitale verktøy og kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder. En mentor hos oss kan bidra til å legge opp et motiverende opplæringsløp som skaper motivasjon og lærelyst hos eleven.

8.-10. trinn

Ungdomsskolen stiller større krav til elevens arbeid, og elever får for første gang vurderinger på eget arbeid gjennom karaktersetting. På dette nivået skal eleven kunne lese og analysere et bredt utvalg tekster, beherske ulike sjangre og medier, og samtidig kunne planlegge og utforme egne tekster manuelt og digitalt. Eleven skal også kunne skrive tekster både på hovedmål og sidemål, og presentere to selvvalgte fordypningsemner. Vi i MentorNorge kan hjelpe eleven med å strukturere arbeidet i faget slik at eleven blir godt forberedt til eksamen.

Norsk på videregående skole

VG1

Norsk på videregående nivå stiller enda større krav til elevens selvstendighet og ansvar for eget arbeid. På dette nivået skal eleven kunne lese tekster fra ulike sjangre, skrive egne kreative tekster med bruk av språklige virkemidler, og samtidig vurdere og revidere egne tekster ut i fra faglige kriterier. Læreplanen setter også mål for at eleven skal kunne innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i egne tekster. Her kan en mentor i MentorNorge hjelpe eleven med å finne riktige studieteknikker og metoder for å kritisk vurdere fagstoffet.

VG2

I løpet av Vg2 skal eleven i langt større grad analysere og vurdere både eget og andres arbeid. Læreplanen setter mål for at eleven skal lese og analysere tekster i ulike sjangere, og skrive egne kreative, argumenterende og litterære tekster både på hovedmål og sidemål. Innenfor dette året skal eleven og ha utdypende kjennskap til blant annet språkdebatten og andre temaer som fremkommer i tekster fra ulike tidsepoker. Våre dyktige mentorer hjelper deg gjerne gjennom året med oppgaver, refleksjon over teori og tips til gode skriveteknikker.

VG3

Siste året på videregående skal bidra til at eleven setter norskfaget i en helhetlig sammenheng og forberede eleven mot avsluttende eksamen. Her skal eleven kunne velge ut, beskrive og vurdere informasjon fra ulike tekster i ulike sjangre, og samtidig planlegge og utforme egne tekster med et hensiktsmessig formål og innhold. I tillegg skal eleven planlegge, gjennomføre og presentere en valgt fordypningsoppgave. Her kan en mentorer hos oss hjelpe eleven med å strukturere fordypningsoppgaven og samtidig forberede eleven på ulike temaer frem mot avsluttende eksamen.

Norskfaget er et sentralt fag i den norske skolen, og er med på å gi kulturforståelse, identitetsutvikling og kommunikasjonsevner. Gjennom faget innlemmes barn og unge lettere inn i det norske samfunnet, og blir bedre rustet for deltakelse i arbeidslivet og demokratiske systemer.

Norskfaget er tredelt og obligatorisk på alle trinn ut videregående. For å få generell studiekompetanse krever læreplanen at du som elev skal ha et bredt spekter av ferdigheter og kunnskap i både hovedmål, sidemål og norsk muntlig. Derfor er det viktig å mestre faget uavhengig hvor du er i utdanningsforløpet ditt. Våre dyktige mentorer underviser i alle tre hovedområdene i norsk, og de vet akkurat hva som skal til for at du skal lykkes!

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i norskfaget. Les mer på MentorNorge.no

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag