Privatundervisning i Naturfag

Privatundervisning i Naturfag

  • Synes du det er vanskelig å beskrive periodesystemet, drivhuseffekten eller kroppens fordøyelsessystem?
  • Vi kan hjelpe deg med å utforme undersøkelser, rapporter og presentasjoner i faget.
  • Få din egen privatlærer som kjenner pensum, og vet hva som kreves til eksamen.

Ta kontakt!

Vi kan hjelpe med

Naturfag på grunnskolen

1.-2. trinn

Læreplanen i grunnskolen legger opp til at eleven skal ta i bruk sansene, utforske og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. I naturfaget skal eleven etter endt andre klasse ha kunnskap om ulike årstider, beskrive noen planter- og dyrearter, sette navn på ulike deler ved menneskekroppen, og samtidig beskrive fenomener som jorda, månen og sola. En privatlærer hos oss kan hjelpe eleven til å vekke nysgjerrighet og lærelyst for å lære det grunnleggende i naturfaget.

3.-4. trinn

Etter fjerde trinn stilles det større krav til at eleven skal kunne bruke naturfaglige begreper, skrive rapporter og presentere ulike temaer. I følge læreplanen skal eleven her ha kjennskap til ulike dyrearter og dyre velferd, menneskekroppens oppbygning i form av skjelett og muskler, sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, samt vær og temperaturer. Vi i Privatundervisningen kan bidra til at eleven opplever mestring i faget og lærer ulike og spennende læringsmetoder i takt med fagstoffet.

Naturfag på grunnskolen

5.-7. trinn

Når eleven har fullført syvende trinn legger læreplanen opp til at eleven skal kunne lage planer, registrere data, sammenligne resultater og gjennomføre undersøkelser ved bruk av digitale hjelpemidler. Aktuelle temaer her er kjennetegn på plante-, sopp- og dyrearter, forklare pubertets prosessen og variasjon i seksuell orientering, diskutere helseskader ved ulike rusmidler, samt forklare årsaker og konsekvenser av klima og klimaendringer. En privatlærer hos oss kan bidra til at eleven strukturer og fullfører de gitte prosjektene fastsatt i læreplanen.

8.-10. trinn

Ungdomsskolepensum i naturfag legger opp til et høyere faglig nivå enn tidlig grunnskole, noe som kan oppleves som utfordrende for eleven. På dette nivået skal eleven kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser, og diskutere observasjoner og resultater i en rapport med referanser til kilder. Pensum tar for seg temaer som evolusjonsteorien, fotosyntese, egen livsstil og forebygging av helseskader, periodesystemet og produksjon av elektrisk energi. Med personlig tilpasset privatundervisning kan vi hjelpe eleven med å forbedre karakteren, og samtidig øve på presentasjoner frem mot muntlig eksamen.

Naturfag VG1

VG1

Elever som går studiespesialiserende program på videregående har naturfag i Vg1. Målene i læreplanen legger desto mer vekt på planlegging og gjennomføring av undersøkelser, diskusjon av resultater, rapportering, og drøftelse rundt kvaliteten på metoder og vurdering av mulige feilkilder. Etter endt VG1 skal eleven blant annet kunne gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling, beskrive fordøyelsessystemet og energigivende næringsstoffer, og forklare nordlys, drivhuseffekt og radioaktivitet. Våre privatlærere har selv toppkarakterer i faget og kan hjelpe eleven med å forberede seg i forkant av eksamen.

Naturfag

Naturfaget skal gi kunnskap, forståelse og opplevelser av naturen og naturvitenskapen. Ved å undersøke samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning gjennom teoretiske og praktiske læringsmetoder, skal naturfag bidra til å utvikle både kreativitet og kritisk evne om ulike tenkemåter og metoder. Faget danner grunnlaget for kunnskap om fagområdene biologi, fysikk, astronomi, kjemi, geografi og geologi.

Naturfag er et sentralt fag på alle nivåene i grunnskolen, i videregående opplæring etter Vg1 i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, og i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Vi i MentorNorge kan hjelpe deg med å vekke nysgjerrighet om faget, og finne fram til din kreative side ved gjennomføring av undersøkelser, oppgaver og rapporter.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i naturfag.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag