Privatundervisning i samfunnsfag

Privatundervisning i samfunnsfag

  • Er det utfordrende å drøfte temaer som globalisering, norsk politikk eller kulturelt mangfold?
  • Våre dyktige privatlærere har gode ferdigheter i å analysere og diskutere fagstoff.
  • Ta kontakt i dag og få et personlig tilpasset undervisningsopplegg.

Ta kontakt i dag!

Vi kan hjelpe med

Samfunnsfag på grunnskolen

1.-4. trinn

Kunnskap om levesett og hvordan vi mennesker påvirker hverandre er viktig for at eleven skal kunne delta aktivt i samfunnet. Innenfor dette faget skal eleven derfor opparbeide seg kunnskap om geografi, historie og generell samfunnskunnskap. Etter endt fjerde trinn skal eleven kunne skrive enkle tekster om samfunnsfaglige temaer som feiring av nasjonaldager, navn på verdenshav og verdensdeler, himmelretninger, historiske spor i lokalmiljøet og variasjoner i familieformer. Våre privatlærere kan hjelpe eleven med å vekke nysgjerrighet om samfunnsfag og finne kreative løsninger for å tilegne seg pensum.

Samfunnsfag på grunnskolen

5.-7. trinn

I likhet med andre fag på dette nivået legger læreplanen opp til at eleven i større grad skal kunne diskutere, gjennomføre og presentere undersøkelser. Etter endt syvende trinn skal eleven ha kjennskap til hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge, likestilling mellom kvinner og menn, fylker og nær-kommuner på kart, flyktningstrømmen, og maktinstitusjoner og politiske partier i Norge. Med personlig tilpasset undervisning kan Privatundervisningen lage et undervisningsopplegg spesielt tilpasset eleven

Samfunnsfag på grunnskolen

8-10 trinn

Samfunnsfag på ungdomsskolenivå setter større krav til at eleven planlegger, gjennomfører, innhenter og drøfter resultater både muntlig og skriftlig. Her skal eleven kunne skrive samfunnsfaglige tekster med riktig bruk av faguttrykk, begrunne argumenter og henvise til kilder. Relevante temaer på dette nivået er diskusjon av menneskeverd, velferdsstaten, internasjonale konflikter, naturressurser og teknologi, og flerkulturelle samfunn. Vi i privatundervisningen kan hjelpe deg med å trekke ut essensen i fagstoffet, forbedre karakteren og gjøre eleven trygg på fagstoffet i forkant av eksamen.

Samfunnsfag på videregående skole

VG1/VG2

Elever som går på videregående kan ha samfunnsfag enten på Vg1 eller Vg2. Her skal eleven drøfte innhold i pensum, benytte referanser og kritisk vurdere kilder. I løpet av året skal eleven ha kjennskap til blant annet lokale, nasjonale og globale problemer, personlig økonomi, muligheter og utfordringer ved dagens arbeidsmarked, globalisering, forskjeller mellom fattig og rik, og årsaker til terrorisme. Med hjelp av privatundervisningen kan vi hjelpe eleven med oppgaver og forberedelser frem mot eksamen.

Samfunnsfag

Kunnskap om samfunnet, historien, kulturelt mangfold, og politikk og demokrati er nødvendig for å kunne stimulere til aktivt medborgerskap i dagens samfunn. Faget skal bidra til en bedre forståelse av seg selv og andre, sammenhengen mellom verden i fortid og nåtid, og hvordan man som menneske kan påvirke nasjonale og globale muligheter og utfordringer. Samfunnsfaget legger derfor stor vekt på at du som elev kan analysere, diskutere og drøfte ulik informasjon.

Samfunnsfag er et grunnleggende fag igjennom hele grunnskolen, en del av fagene på Vg1 på studiespesialiserende utdanningsprogram, og Vg2 for yrkesfag og andre videregående opplæringer. Våre dyktige privatlærere har selv toppkarakter i faget, eller kan hjelpe deg til å finne gode studieteknikker slik at du får mestringsfølelse og lærelyst til å utforske ulike samfunnsfaglige problemstillinger.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i samfunnsfag.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag